LESY SR, š.p.          Základná škola PARCHOVANY            Obec PARCHOVANY
Na projekte spolupracujú:
Úvodná stránka   Úvod   Park Parchovany   Lesnícky náučný chodník PARK PARCHOVANY     Trasa   Fotogaléria
     
 

PARK  PARCHOVANY

 

Chránený park v Parchovanoch je prírodne krajinársky park na rozlohe 7,5 hektárov. Za chránený bol vyhlásený v roku 1969. V parku sa nachádza množstvo vzácnych a starých stromov, 2 duby letné s obvodom kmeňa 582 cm a 632 cm, ako aj jazierko nachádzajúce sa v jeho centrálnej časti, to všetko patrí k jeho dominantám. Park v Parchovanoch s množstvom vzácnych drevín nespĺňa len botanickú, ale aj estetickú a historickú funkciu. Historická zeleň bývalého parchovianskeho kaštieľskeho parku je vzácnym reliktom v komplexe niekdajšieho veľkostatku v juhovýchodnej časti intravilánu obce.

 

Tento vyše dvestoročný prírodno-krajinársky park o rozlohe 7,5 ha leží 115m n.m. a obklopoval honosný grófsky kaštieľ, ktorý v roku 1916 vyhorel.

 

Na prvobrežnej pritoplianskej plošine sa formoval z lužného lesa na aluviálnom podklade v hlinito-piesočnatej hnedozemi za optimálnych klimatický podmienok lesopark. Koncom  19. storočia napĺňal funkciu okrasy zemepanského sídla. V okolí kaštieľskych objektov bola udržiavaná francúzska záhrada a účelové rekreačné zariadenia panstva. &v parku bola dostihová dráha, psovody, voliéry dravcov, kŕmidlá, altánky, filagórie, fontány a ďalšie záhradnícke dekorácie. Pávy a zlaté bažanty sa voľne prechádzali po parku, na jazierku plávali labute a v kanáloch chovali ryby. Súčasťou účelovej zelene boli rozvetvené aleje a početné solitéry agátov, gaštanov, topoľov pozdĺž komunikácií majerového hospodárstva.

 

V  bažantnici chovali bažanty, jarabice, perličky, v oranžérii okrem teplomilných exotík rastlín mali v klietkach rad cudzokrajného vtáctva a v skleníkoch bolo produkčné záhradníctvo.  Tu vsadená poľnohospodárska veľkovýroba mala účelové objekty pre chov koní, psov a dobytka. Dômyselné vodohospodárske zariadenia prispievali k rastu vyše 30 ha parkového komplexu.

 

V minulosti park slúžil záujmom feudálov a bol bariérou grófskeho kaštieľa. Dnes pestrý a bohatý botanický park slúži milovníkom prírody a je majetkom všetkých nás. V súčasnosti   má dobrých ochrancov a zveľaďovateľov a je estetickou súčasťou nášho životného prostredia. Bohaté zastúpenie drevín a krov, rastlín i živočíšstva je živou učebnicou prírody v každom ročnom období.

 

Zvyše stovky druhov drevín, listnáčov a ihličnín rastie tu: buk lesný, dub letný,  dub zimný, dub plstnatý, platan východný, hrab obyčajný, lieska obyčajná, breza biela, breza bradavičnatá, jelša lepkavá, agát biely, topoľ čierny, topoľ kanadský, topoľ osika, topoľ biely, vŕba biela, vŕba purpurová, vŕba rakyta, vŕba popolavá, vŕba krehká, brekyňa obyčajná, mukyňa obyčajná, hruška obyčajná divá, hloh obyčajný, hloh jednosemenný, brestovec južný, brestovec západný, jaseň štíhly, jaseň americký, orech čierny, orech vlašský, čremcha strapcovitá, platan javorolistý, čerešňa vtáčia, javor mliečny, javor jasanolistý, javor strieborný, javor horský – klen, javor poľný, pagaštan konský, lipa malolistá, lipa veľkolistá, sofora japonská, brest hrabolistý, baza čierna, orgován obyčajný, tamariška francúzska, kalinka obyčajná, tavoľník prostredný, ruža šípková, trnka obyčajná, drien obyčajný, svíb biely, skalník obyčajný, lipa zlatistá, drezovec trojtrnový, katalpa bignovitá, jedľa biela, jedľa obrovská, borovica čierna, borovica sosna, borievka obyčajná, smrekovec opadavý, douglaska tisolistá, tuja východná, tuja západná, tis červený a viac druhov smrekov.

 

Pestrá botanika a živá príroda parku je bohatou učebnicou prírodovedy v každom ročnom období. Náučnými cestami a fenologickými pozorovaniami v parku rozširujeme svoj horizont vedomostí o zákonoch prírody a utvrdzujeme lásku k ochrane historickej zelene.